Centrum serwisowe NOVEEN

Doradzimy Ci, jak najefektowniej korzystać z naszych produktów. Cenimy Twój czas, dlatego w przypadku awarii przyjmiemy zgłoszenie i przekażemy produkt do naprawy w ramach obowiązującej gwarancji.

Kontakt:

tel. 14 68 49 418
e-mail: serwis@comtelgroup.pl

Lokalizacja:

COMTEL GROUP sp. z o.o. sp.k.
Wola Dębińska 572
32-852 Dębno

Infolinia produktowa NOVEEN

Chętnie odpowiemy Ci na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty. Wykwalifikowani pracownicy udzielą informacji o produktach i ich specyfikacjach technicznych oraz dostępnych akcesoriach.

Kontakt:

tel. 14 68 63 790 wew. 9 lub +48 795 910 285
e-mail: bok@noveen.pl

Warunki gwarancji
Świadomi jakości produktów marki NOVEEN oferujemy bezpłatną przedłużoną gwarancję do 30 miesięcy.

Importer / Gwarant:

COMTEL GROUP sp. z o.o. sp.k.
Pl. Kupiecki 2
32-800 Brzesko

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP sp. z o.o. sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką NOVEEN zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 30 miesięcy od daty zakupu sprzętu.

5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

 • dowód zakupu towaru (oryginał lub kopia),
 • nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 • datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 • dokładny opis uszkodzenia, wady,
 • podpis i pieczątkę sprzedawcy.

8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 • uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
 • usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 • samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 • używania urządzeń w celach komercyjnych,
 • zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 • uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 • uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji,
 • kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu – powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:

 • jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 • jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.

14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

15. Każdy reklamowany sprzęt serwis COMTEL GROUP sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

Komunikator online